Home
NME activiteiten
NME Repair
Samen Energiek
Nieuws
ContactMissie en visie


NME staat voor natuur- en milieueducatie. Stichting NME verricht haar educatieve activiteiten in Regio Alkmaar vanuit onze hoofdvestiging aan de Bestevaerstraat 2. Wij doen dat veelal op locatie, omdat we met onze programma's zo dicht mogelijk bij de natuur en de praktijk willen aansluiten. Zo verzorgen we educatieprogramma's op scholen, maar ook bijvoorbeeld in de Rekerhout en de boerderij in de Boekelermeer op de grens van Alkmaar en Heiloo.

Onze missie en visie zijn een uitwerking van de doelstelling zoals verwoord in de statuten van Stichting NME Regio Alkmaar - nieuwe statuten


Missie: Natuur- en milieueducatie verbinden met goed burgerschap

NME Alkmaar biedt aantrekkelijke en ervaringsgerichte natuur- en milieueducatie aan inwoners van Alkmaar en de regio. Betrokkenheid van kinderen en volwassenen bij de natuur, dieren en hun eigen leefomgeving draagt bij aan een gezonder en duurzamer leven.

NME Alkmaar beseft dat duurzaamheid het belangrijkste criterium voor de toekomst is. Daarom gaan wij zorgvuldig met de natuurlijke omgeving om en richten wij ons op de belangen van de toekomstige generaties. Wij laten goed burgerschap zien.

NME Alkmaar wil het Natuur- en MilieuEducatie centrum zijn in de regio Noord-Kennemerland met een natuurlijke en vernieuwde uitstraling. Daarbij zoeken we actief samenwerking met gemeenten, scholen, inwoners, bedrijven en iedereen die natuur en milieu een warm hart toedraagt.


Visie: Iedereen, jong of oud, kan met vragen over natuur en milieu bij ons terecht

NME Alkmaar is opgericht in 2010. In dit jaar hebben we ons centrum opgebouwd en plannen voor de toekomst gemaakt. Dat doen we samen met mensen die kennis van onderwijs, natuur en milieu en duurzame ontwikkeling hebben. NME Alkmaar wil haar activiteiten de komende jaren flink uitbreiden. Daarbij kiezen we voor de thema’s: Groen, Water en Energie. Deze thema’s zijn ook onderdeel van het landelijk prorgramma Natuur- en Milieueducatie.

Wat doen we nu?

NME Alkmaar biedt vele activiteiten aan. Wij helpen docenten om uitdagend en ervaringsgericht natuur- en milieuonderwijs aan hun leerlingen te beiden. De leerlingen doen zelf onderzoek in de natuur of in de klas. Ook gaan zij met materialen aan de slag. Voorbeelden daarvan zijn het scheiden van afval en het maken van vogelkooitjes. Onze boerderij biedt daarvoor veel mogelijkheden. Door zelf te ervaren en te ontdekken hoe dingen in elkaar zitten, wordt de opgedane kennis goed onthouden. Het gaat om lessen over:

- Natuur en milieu en
- Energiebesparing en verbetering van het binnenmilieu op scholen.

Bij de boerderij is ruimte voor schooltuintjes en NME Alkmaar beschikt over een Energiebus, die op locatie kan laten zien hoe zonne-energie en windenergie werken.

Wij verzorgen ook:
- Excursies naar bijvoorbeeld ESA Noordwijk en Landgoed Hoenderdaell.
- Sport- en spelmiddagen.

Meer specifieke projecten zijn:
- Energiebesparing bij huishoudens met een krappe beurs; ‘Verspil geen energie, maar bespaar’.
- Verbetering bijenbestand.

Kortom, NME Alkmaar staat ergens voor. Maar we willen nog veel meer bereiken. Daarvoor leggen we actief contacten met andere organisaties, waarvan we ook enkele ‘onderdak’ bieden. Zo vinden in de ontmoetings- en lesruimte cursussen beeldhouwen en schilderen plaats en tuinieren vrouwen van VROUWenKRACHT op de boerderij.

NME Alkmaar is een spin in het web van organisaties die dicht bij de natuur staan en zich kennis en vaardigheden over de natuur en duurzame ontwikkeling eigen willen maken en dit ook uitdragen.

NME Alkmaar is een centrum waar iedereen, jong of oud, met vragen over natuur en milieu terecht kan.


Werkwijze en communicatie


Werkwijze: NME Alkmaar werkt met korte lijnen, is meedenkend en praktijk- en klantgericht

NME Alkmaar levert graag kwaliteit. We vinden korte lijnen met onze opdrachtgevers erg belangrijk. Op die manier zijn we in staat mee te denken over wat de ander precies wil en maatwerk en kwaliteit te leveren. Dat is ook de reden waarom we lid zijn van de landelijk kwaliteitsmeter NME.

Bij ons staat de klant centraal. Daarbij werken we vanuit het arrangementenmodel. Dit model biedt ons inzicht met welke partijen we samenwerken of betrokken zijn bij een bepaald arrangement en welke specifieke rol zij vervullen. Het arrangementenmodel is een van de instrumenten van het landelijk programma NME.

Om de kwaliteit van ons werk te onderhouden en te ontwikkelen hebben we contact met andere NME’s, via ondermeer NME Podium, een landelijk website voor informatie over natuur- en milieueducatie, Linkedin en onderlinge kennisdeling.


Communicatie: We laten zien wie we zijn

NME Alkmaar deelt graag kennis en ervaring met anderen. En natuurlijk willen we laten zien waarvoor we staan en wat we allemaal doen. Daarover hebben we onder meer een website (www.nmealkmaar.nl), geven we een digitale nieuwsbrief uit, verspreiden we folders en houden we opendagen. Op deze manier kan iedereen kennis met ons maken. Benieuwd zijn we natuurlijk ook wat anderen van ons vinden. Samen sterk voor een beter milieu!


Werken in arrangementen

Bron: www.nme.nl/content/werken-arrangementen

Het programma NME stimuleert, ondersteunt en financiert kansrijke initiatieven op het gebied van
natuur- en milieueducatie. Hoe doen we dat?

Het programma NME stimuleert het werken in een 'NME-arrangement'. Binnen een arrangement werken verschillende partijen samen om structurele NME-activiteiten op te zetten die bijdragen aan goede NME en daarmee de kwaliteit van de samenleving, het onderwijs en het jeugd- en jongerenwerk bevorderen.


Meer bereiken met NME

Het programma wil via de NME-arrangementen meer bereiken met natuur- en milieueducatie. Denk hierbij aan: meer mensen bereiken, meer impact hebben op de kwaliteit van de leefomgeving en financieel meer mogelijk maken. Daarnaast zorgt het werken in arrangementen ervoor dat natuur- en milieueducatie verankerd is in de samenleving. Bij voorkeur werken vier verschillende partijen samen binnen een arrangement:

1. Bestuurders en beleidsmedewerkers;
2. Eindgebruikers, zoals het onderwijs en buitenschoolse opvang;
3. Aanbieders, zoals NME-professionals;
4. Nieuwe partners voor NME, organisaties die recent actief zijn op het gebied van natuur- en milieueducatie of overwegen NME in te zetten. Bijvoorbeeld woningbouwverenigingen of GGD’s.

Arrangementenmodel

Hoe ziet de samenwerking binnen een NME-arrangement er uit? Welke partijen werken samen en welke rol hebben ze?

Om de samenwerking inzichtelijk te maken is het arrangementenmodel ontwikkeld. Het model bestaat uit een buitenste ring met de vier partijen van een arrangement: bestuurlijke partijen, aanbieders, eindgebruikers en nieuwe partners. In de binnenste ring staat hun bijdrage aan het arrangement.

http://www.nme.nl/sites/default/files/u6/Afbeeldingen/nme-schema_0.jpg


Toelichting arrangementenmodel

Bestuurlijke partijen
Bestuurlijke partijen zijn de rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten (alle overheidsorganisaties). Ze agenderen thema’s als biodiversiteit, groen in de stad en waterkwaliteit. Ze voeren overheidsbeleid uit en zoeken maatschappelijke partners om mee samen te werken.

Aanbieders
Aanbieders van natuur- en milieueducatie zijn NME-centra, landelijke NME-organisaties, vrijwilligersgroepen, maatschappelijke organisaties, terreinbeheerders, educatieve uitgeverijen, (kinder)boerderijen, (gemeentelijke) NME-instellingen, jongerenwerk en technocentra. Zij verzorgen NME-activiteiten, en zorgen voor ondersteuning en instrumenten. Voorbeelden van instrumenten zijn ICT, nieuwe media, geld, menskracht, schooltuinen, speelplekken, excursies en opleidingen.

Eindgebruikers
Eindgebruikers zijn jeugd, jongeren, ouders en consumenten. Deze groepen maken vaak gebruik van intermediaire organisaties: NME-centra, scholen, verenigingen, jongerenorganisaties, et cetera. Nieuwe partnersOrganisaties die recent of nog niet actief zijn in de klassieke NME-sector. Deze organisaties zorgen voor verbreding en verdere verspreiding van NME. Zij maken het mogelijk dat natuur- en milieueducatie betere aansluiting vindt bij nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Het gaat bijvoorbeeld om de Brede School, woningbouwcoöperaties, kinderopvang, wijkverenigingen en bedrijven.

Adres:
Bestevaerstraat 2
1813 PA  Alkmaar

T: 072 - 5822721
E: info@nmealkmaar.nl

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief.

Wordt vrijwilliger